DARMOWA WYSYŁKA I ZWROT DLA ZAREJESTROWANYCH KLIENTÓW 

Sklep Internetowy www.niumi.pl dba o prawa konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.niumi.pl prowadzony jest przez Usługodawcę: MyMusic Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000914099 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer NIP: 7811921571, REGON 363480243.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli dokonywane zakupy (zawierana umowa) nie mają dla niego charakteru zawodowego, traktowany jest on jak konsument i posiada prawa przysługujące konsumentowi.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  • DZIEŃ ROBOCZY –dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • KLIENT ZAREJESTROWANY - osoba fizyczna, która w celu zawarcia lub zamiaru zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym udostępniając przy tym swoje dane osobowe oraz kontaktowe. Wyraziła tym samym zgodę, aby dane te było obecnie w posiadaniu firmy MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo.
  • KLIENT NIEZAREJESTROWANY - osoba fizyczna, która przy zawarciu lub zamiarze zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, nie dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym i nie udostępniła swoich szczegółowych danych osobowych oraz kontaktowych.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  • SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.niumi.pl
  • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - MyMusic Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000596061 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer NIP: 7811921571, REGON 363480243.
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” . W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia – w tym wypadku Konto zostaje utworzone wraz ze złożeniem Zamówienia.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@niumi.pl lub też pisemnie na adres: MyMusic Sp.j ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo.
 4. Klient dokonując rejestracji Konta oświadcza, że ma ukończone co najmniej 16 lat. Osobie, która nie ukończyła co najmniej 16 roku życia, nie przysługuje prawo do utworzenia Konta
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Realizuj” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 7. Newsletter – usługa polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce mody, nowości i ofert Usługodawcy, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter"). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
  1. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Portalu swojego adresu poczty elektronicznej,
  2. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin usługi newsletter",
  3. aktywować przycisk „Zapisz się",
  4. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.

  Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.

 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać pisemnie na adres: MyMusic Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@niumi.pl.
 11. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 12. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z par. 2 pkt. 4 Regulaminu.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza

Zamówień:

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z par. 2 pkt. 1 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w par. 3. pkt. II Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatności za pośrednictwem usługi „imoje”.
  2. Płatność za pośrednictwem usługi PayU.
  3. Płatność za pośrednictwem usługi PayPal.
  4. Płatność za pobraniem bezpośrednio u kuriera.
 2. Termin płatności:

  W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest darmowa dla klienta zarejestrowanego na terenie kraju. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi Niezarejestrowanemu w Regulaminie oraz podczas procesu składania zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi Niezarejestrowanemu następujące sposoby dostawy Produktu:
  • Przesyłka kurierska DHL
  • Przesyłka InPost
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2-7 dni Roboczych na terenie Polski, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej, kartą płatniczą lub „imoje” - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku płatności za pobraniem lub odbioru osobistego w sklepie- od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Koszty wysyłki towaru :
  Na terenie Polski:
  • przesyłka kurierska DHL, przy wyborze płatności przelewem, płatności elektronicznej, kartą płatniczą 13,99zł, przy wyborze płatności za pobraniem 16,99zł,
  • przesyłka kurierska InPost, przy wyborze płatności przelewem, płatności elektronicznej, kartą płatniczą 15,00zł, przy wyborze płatności za pobraniem 17,00zł,
  Sposoby płatności :
  • Na terenie Polski : (1) płatność elektroniczna (2) za pobraniem.

§6. REKLAMACJA PRODUKTU

Podstawą do dokonania reklamacji produktu jest przekazanie dokumentu potwierdzającego zakup tj. paragonu fiskalnego lub faktury lub innego bezspornego dowodu dokonania Umowy Sprzedaży.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa , w szczególności w Kodeksie Cywilnym .
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad oraz bez przeróbek krawieckich.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta Niezarejestrowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@niumi.pl lub też pisemnie na adres: MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo. Klient zarejestrowany może dokonać reklamacji w panelu zwroty/reklamacje w swoim koncie klienta.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail, pod którym Sprzedawca może się kontaktować albo numeru telefonu kontaktowego, na który Sprzedawca może wysłać SMS’a z wynikiem reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcny na adres: Magazyn MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo.
 7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w §6 pkt.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w §6 pkt.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy naprawy wadliwego Produktu i ponownego wysłania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

§7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów za pośrednictwem naszej strony www.niumi.pl, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)- Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“ lub w drodze mediacji (szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 , a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

§8. ZWROT ZAKUPIONEGO PRODUKTU

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §8 pkt. 8 Regulaminu. Zwrot zakupionego towaru należy wysłać na adres: MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo.
 2. Zwrot towaru w przypadku zarejestrowanego klienta możliwy jest poprzez Panel Klienta i jest darmowy. Zwrot towaru w przypadku klienta niezarejestrowanego możliwy jest poprzez zgłoszenie zwrotu w panelu klienta oraz odesłanie zwracanego produktu na adres: MyMusic Sp.j.. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo wraz z wypełnionym formularzem zwrotu, który jest do pobrania w zakładce ‘zwroty’ na stronie internetowej.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów dostawy Produktu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu tradycyjnego.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt poprzez odesłanie Produktu na adres: MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania lub innych uszkodzeń.
 8. Koszty zwrotu towarów w przypadku Klienta Zarejestrowanego ponosi Sprzedawca. Koszty zwrotu towarów w przypadku braku rejestracji ponosi Klient.

§9. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

 1. Niezależnie od postanowień paragrafu. 6, 7, 9 i 10 Regulaminu Klient ma możliwość wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni, od dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na adres: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@niumi.pl lub też pisemnie na adres: MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo.
 2. Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez Klienta pod warunkiem jego dostępności w Sklepie Internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Produkt wymieniany w tym trybie powinien być w stanie niezmienionym. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres: MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo wymienianego Produktu przez Sprzedawcę.

§10. KARTA UPOMINKOWA NIUMI

 1. Karta Upominkowa jest kartą jednorazowego użytku. Wystawcą Karty jest Sprzedawca.
 2. Zapłata za Kartę może być dokonana w formie gotówki lub płatnością kartą w sklepie stacjonarnym Niumi lub poprzez płatność internetową/za pobraniem w sklepie online.
 3. Karta staje się aktywna wraz z momentem dokonania jej zakupu.
 4. Karta Upominkowa jest ważna przez 12 miesięcy od daty zakupu (data widniejąca na paragonie).
 5. Karta Upominkowa po całkowitej realizacji staje się nieaktywna.
 6. Za zakupy o wartości poniżej nominału Karty nie ma możliwości zwrotu różnicy w gotówce.
 7. Za zakupy o wartości powyżej nominału Karty nabywca ma obowiązek dokonania dopłaty gotówką lub kartą płatniczą.
 8. Karta Upominkowa może być wykorzystana stacjonarnie w butiku Niumi lub w sklepie online.
 9. Karta Upominkowa nie może być wymieniana na gotówkę w całości ani w części.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu nabywcy. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty lub zniszczenia Karty Upominkowej.
 11. Sprzedaż Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu właściwych przepisów podatkowych, w związku z tym nabywca z momencie zakupu Karty otrzymuje odpowiednie pokwitowanie jako dowód zakupu, niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 12. Nabywca wraz z otrzymaniem Karty oświadcza iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.
 13. Do korzystania z danej Karty zastosowanie ma Regulamin stosowany przez Sprzedawcę w dniu sprzedaży Karty.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy i prawach konsumenta, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

REGULAMIN KONKURSU „Niumi Fashion Support”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Niumi Fashion Support” (zwanym dalej „Konkursem”) jest NIUMI prowadzone przez usługodawcę MyMusic Sp.j. z siedzibą przy ul. Wierzbowej 31, 62-081 Wysogotowo wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000914099 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 7811921571, REGON: 363480243 zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://fashion-support.niumi.pl/

3. Konkurs trwa od dnia 21.03.2022r. od momentu uruchomienia formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://fashion-support.niumi.pl/ do 30 kwietnia 2022 roku.

4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa tj. zespół osób wybrany przez Organizatora.

5. Celem Konkursu jest promocja produktów pod marką NIUMI, należąca do Organizatora i wyłonienie osoby, która wesprze zespół kreatywny NIUMI na etapie projektowania kolekcji - Jesień 2022.

6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej oraz Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

7. Decyzję o przyznaniu nagrody w Konkursie podejmuje Komisja Konkursowa. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, loterią promocyjną, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych. (Dz.U.2009.201.1540, z późn. zm.)

10. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu w całości.

§ 2. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni wszystkie warunki Konkursu wymienione w §3

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych §3 Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy w czasie jego trwania:

a) Zgłoszą chęć wzięcia udziału w Konkursie i wykonają we wskazanych terminach wszystkie z trzech elementów zadania rekrutacyjnego:

 • wypełnią formularz zgłoszeniowy: uzupełnią dane osobowe i odpowiedzą na każde z trzech pytań zawartych w formularzu,

 • nagrają film trwający maksymalnie jedną minutę, który przedstawi krótko uczestnika,

 • wykonają zadanie konkursowe, którego treść jest dostępna pod adresem https://fashion-support.niumi.pl/

2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednorazowo. Ilość dodanych w formularzu zgłoszeniowym plików w odpowiednim określonym w formularzu zgłoszeniowym formacie z wykonanym zadaniem konkursowym nie wpływa na możliwość wygranej w Konkursie.

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

4. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie materiałów w formie plików w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z wyżej opisanymi zasadami, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Organizatora. Na wniosek Organizatora uczestnik Konkursu przeniesie na Organizatora prawa autorskie do materiałów, na wybranych przez Organizatora polach eksploatacji, bezterminowo, nieodpłatnie – w tym zobowiązany będzie do podpisania odpowiednich dokumentów w celu przeniesienia tych praw,

5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania materiałów przesłanych przez Uczestników Konkursu na wszystkich stronach internetowych Organizatora, wszystkich portalach społecznościowych Organizatora, w tym w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/niumiclothes oraz Instagram na profilu Organizatora pod adresem www.intagram.com/niumiclothes.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zaistnienia podejrzenia, że działanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem, celem Konkursu lub narusza interes Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad określonych w Regulaminie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora, za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem sprzecznym z Regulaminem.

§ 4. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest udział w projektowaniu kolekcji Jesień 2022, wsparcie zespołu kreatywnego NIUMI, poznanie procesów pracy projektowej oraz 2000zł do wykorzystania w sklepie online www.niumi.pl lub butikach stacjonarnych NIUMI zlokalizowanych w Poznaniu i Gdyni. Jeden zwycięzca otrzyma jeden voucher. 

2. Komisja Konkursowa po zakończeniu Konkursu wybierze 1 osobę, która weźmie udział w realizacji projektu i otrzyma voucher oraz sprawdzi czy zwycięzca spełnił wszystkie warunki Konkursu wymienione w §3 niniejszego Regulaminu.

3. Udział w projektowaniu kolekcji Jesień 2022 będzie miał miejsce podczas spotkań projektowych, których częstotliwość oraz długość zostanie ustalona indywidualnie ze zwycięzcą Konkursu biorąc pod uwagę, specyfikę projektów oraz tempo pracy.

4. Uczestnikowi za udział w spotkaniach koncepcyjnych oraz wykorzystanie w kolekcji Jesień 2022 sugestii projektowych nie przysługuje wynagrodzenie. Uczestnik nie otrzyma również udziału procentowego w zyskach od sprzedaży modeli, przy których tworzeniu brał udział.

5. Marka Niumi zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia ostatecznego kształtu projektów, które zostaną dopuszczone do sprzedaży w kolekcji Jesień 2022.

6. O wynikach konkursu Zwycięzca zostanie poinformowany w dniu 16.05.2022r.

7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową oraz rezygnacja z części nagrody, gdyż jest to równoznaczne z rezygnacją z całości nagrody. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz innych osób trzecich.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie przez zwycięzcę całości lub części przyznanej nagrody, a niewykorzystana nagroda nie podlega kompensacie w jakiejkolwiek postaci.

9. Przychód z tytułu nagrody, uzyskanej w ramach Konkursu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na wartość nagrody, która nie przekracza kwoty 2000zł.

10. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy Konkursu w terminie do 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników, za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez zwycięzcę.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych adresowych, powodujących brak możliwości przesłania zwycięzcy Nagrody.§ 5. Reklamacje1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres konkurs@niumi.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu łącz teleinformatycznych, sieci Internet, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram w trakcie trwania Konkursu ani za czasowe lub stałe zablokowanie profilu Uczestnika przez serwis Instagram.

6. Reklamacje wniesione po upływie ww. terminu oraz nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.§ 6. Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest twórcą opublikowanych materiałów przesłanych na konkurs i przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału konkursowego i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane materiały filmowe, przedstawiają osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem i promocją oraz reklamą Organizatora.

3. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa do przesłanych przez niego treści konkursowych oraz prawa do wykorzystanych znaków identyfikacyjnych, w tym znaków towarowych i wizerunków utrwalonych na zdjęciach lub filmach.

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz wobec Organizatora w przypadku naruszenia przez uczestnika jakichkolwiek praw osób trzecich poprzez publikację materiału konkursowego oraz innych materiałów zawierających produkty marki NIUMI poza Konkursem.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe uczestników biorących udział w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz 1000).

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na naszej stronie internetowej www.niumi.pl oraz pod adresem https://fashion-support.niumi.pl/

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2022r. w momencie rozpoczęcia konkursu określonego w § 1 pkt. 3.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa uczestników nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.

5. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN AKCJI #DZIELNAMAMA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji#DZIELNAMAMA (zwanej dalej Akcją) przy wykorzystaniu serwisu Instagram oraz Facebook, ogłoszonym na profilu instagram.com/niumiclothes oraz https://www.facebook.com/niumiclothes/, jest NIUMI prowadzone przez usługodawcę MyMusic Sp.j. z siedzibą przy ul. Wierzbowej 31, 62-081 Wysogotowo wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000914099 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 7811921571, REGON: 363480243 zwanego dalej „Organizator”.

2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja prowadzona jest w serwisach społecznościowych Instagram, na stronie www.instagram.com oraz Facebook https://www.facebook.com/niumiclothes/ z wykorzystaniem ich rozwiązań i funkcjonalności.

3. Akcja trwa od dnia 16.05.2022r. od godziny publikacji posta dotyczącego Akcji na Profilu Organizatora www.instagram.com/niumiclothes (dalej „Profil Organizatora”), do dnia 25.05.2022r do godziny 23:59:59.

4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Akcji sprawują pracownicy Organizatora.

5. Celem Akcji jest promocja produktów pod marką NIUMI, należąca do Organizatora.

6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady Akcji, w szczególności warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji oraz Uczestników Akcji w związku z ich udziałem w Akcji.

7. Decyzję o przyznaniu nagrody w Akcji podejmuje Komisja tj. zespół składający się z 3 osób wybranych przez Organizatora.

8. Serwis społecznościowy Instagram oraz serwis społecznościowy Facebook nie ponos odpowiedzialności za Akcję. Nie jest ona tworzona, administrowana, sponsorowana, wspierana ani w powiązana z właścicielem portalu Instagram ani Facebook.

9. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, loterią promocyjną, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych. (Dz.U.2009.201.1540, z późn. zm.)

10. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu w całości.

§ 2. Uczestnik akcji

1. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , która spełni wszystkie warunki Akcji wymienione w §3

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych §3 Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Akcji a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Akcja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy w czasie jej trwania:

a) Opublikują na swoim profilu w serwisie Instagram lub Facebook zdjęcie przedstawiające mamę, którą podziwiasz.

b) Oznacz zdjęcie hashtagami #niumiholic oraz #dzielnamama.

c) Profil w serwisie Instagram lub Facebook musi być profilem publicznym.

2. Uczestnik może wziąć udział w Akcji wielokrotnie. Ilość publikowanych zdjęć nie wpływa na możliwość wygranej w Akcji.

3. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich, w akcji można brać udział wyłącznie osobiście.

4. Udział w akcji jest dobrowolny oraz nieodpłatny.

5. Uczestnik Akcji poprzez publikację materiału zgodnie z wyżej opisanymi zasadami, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora opublikowanych materiałów w serwisie Instagram oraz Facebook, przedstawiających produkty NIUMI oraz użytego przez Uczestnika w serwisie Instagram lub Facebook zdjęcia profilowego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania materiału opublikowanego przez Uczestnika Akcji na wszelkich stronach internetowych Organizatora, wszelkich portalach społecznościowych Organizatora, w tym w serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem www.intagram.com/niumiclothes oraz Facebook pod adresem https://www.facebook.com/niumiclothes/

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zaistnienia podejrzenia, że działanie Uczestnika jest sprzeczne z prawem, celem Akcji lub narusza interes Organizatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad określonych w Regulaminie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora, za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem sprzecznym z Regulaminem.

§ 4. Nagrody

1. Nagrodą w akcji jest pięć kodów rabatowych o wartości 100zł do wykorzystania w sklepie online lub w butikach stacjonarnych NIUMI zlokalizowanych w Poznaniu i Gdyni. Każdy zwycięzca otrzyma wyłącznie jeden Voucher.

2. Komisja konkursowa po zakończeniu Akcji wybierze pięć zdjęć przedstawiających w najciekawszy sposób temat Akcji tj. #DZIELNAMAMA oraz sprawdzi czy zwycięzca spełnił wszystkie warunki Akcji wymienione w §3 niniejszego Regulaminu.

3. Wyniki Akcji zostaną ogłoszone w dniu 26.05.2022r. w serwisie Instagram na profilu @niumiclothes oraz w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/niumiclothes/.

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zmiany Nagrody na inną nagrodę rzeczową oraz rezygnacja z części Nagrody, gdyż jest to równoznaczne z rezygnacją z całości Nagrody. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz innych osób trzecich.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie przez Zwycięzcę całości lub części przyznanej Nagrody, a niewykorzystana Nagroda nie podlega kompensacie w jakiejkolwiek postaci.

6. Przychód z tytułu Nagrody, uzyskanej w ramach Akcji podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na wartość nagrody, która nie przekracza kwoty 2000zł.

7. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Akcji w terminie do 2 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników, drogą mailową na podany przez Zwycięzcę adres e-mail.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych, powodujących brak możliwości przesłania Zwycięzcy Nagrody.

§ 4. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy powinni zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@niumi.pl w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy Akcji.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę profilu na portalu Instagram Uczestnika lub nazwę profilu na portalu Facebook Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu łącz teleinformatycznych, sieci Internet, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram lub Facebook w trakcie trwania Akcji ani za czasowe lub stałe zablokowanie profilu Uczestnika przez serwis Instagram lub Facebook.

6. Reklamacje wniesione po upływie ww. terminu oraz nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 5. Prawa autorskie

1. Uczestnik Akcji oświadcza, że jest twórcą opublikowanych materiałów przedstawiających produkty NIUMI oraz zdjęcia profilowego w serwisie Instagram lub Facebook i posiada do nich wszelkie prawa, w szczególności przysługują mu autorskie prawa majątkowe do opublikowanego materiału i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

2. Uczestnik Akcji oświadcza, że publikowane materiały w serwisie Instagram lub Facebook oraz zdjęcie profilowe na profilu Instagram lub Facebook Uczestnika, przedstawiają osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Akcją i promocją oraz reklamą Organizatora.

3. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa do zamieszczonych przez niego treści w serwisie Instagram lub Facebook oraz prawa do wykorzystanych znaków identyfikacyjnych, w tym znaków towarowych i wizerunków utrwalonych na zdjęciach lub filmach.

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz wobec Organizatora w przypadku naruszenia przez Uczestnika jakichkolwiek praw osób trzecich poprzez publikację materiału będącego zgłoszeniem do Akcji, innych materiałów zawierających produkty marki NIUMI poza Akcją oraz zdjęcia profilowego. Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora jeżeli użyje on tych materiałów lub zdjęcia profilowego, a osoba trzecia wystosuje wobec Organizatora roszczenia z tego tytułu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe uczestników biorących udział w Akcji będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz 1000, 1669).

2. Regulamin Akcji jest dostępny na naszej stronie internetowej www.niumi.pl.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2022r.

4. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.

5. Wzięcie udziału w Akcji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.