DARMOWA WYSYŁKA DLA ZAREJESTROWANYCH

Klauzula informacyjna

Spółka MyMusic Sp.k. z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy ul. Wierzbowa 31 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001044393, posiadająca NIP 7811921571, REGON 363480243 informuje, że jest Administratorem Państwa danych osobowych i przetwarzają dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej: https://www.niumi.pl/, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. wykonania zawartych umów:

 1. założenia konta w sklepie internetowym Administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO lub obsługi reklamacyjnej,
 2. przesyłania Newslettera
  oraz profilowania zawartości serwisu z wykorzystaniem plików cookies, w celu dostosowania oferty do Państwa preferencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji zamówienia lub do czasu usunięcia przez Państwa konta klienta, jednak nie dłużej niż do czasu rozliczenia należności lub upływu przewidzianych stosowanymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń albo wyjaśnienia okoliczności niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z usług sklepu internetowego. Po upływie wyżej wskazanych okresów dane osobowe zostaną trwale usunięte lub przechowywane będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli obowiązek archiwizacji będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

  Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania informacji handlowych, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych w tym celu. Po cofnięciu zgody Administrator danych może jednak zachować tę niezbędną, ograniczoną część danych osobowych, w celu umożliwienia wykazania zgodności z przepisami, przez okres do czasu upływu przewidzianych stosownymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO.

  Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą odbiorcom takim jak:
  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  2. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
  4. podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
  5. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności gospodarczej na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierających naszą działalność.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę MyMusic Sp.k. z siedzibą w Wysogotowie mają Państwo:

 1. prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,
 2. prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 3. prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek na adres Administratora: przy ul. Wierzbowa 31, 620-081 Wysogotowo, lub na adres e-mail: rodo@my-music.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do utworzenia konta, realizacji zamówień, przekazywania informacji handlowych (newslettera) i podejmowania działań marketingowych przez Administratora danych osobowych.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia konta w sklepie internetowym działającym pod adresem: https://www.niumi.pl/ oraz złożenia i realizacji zamówienia.

W przypadku informacji handlowych (newsletter) oraz działań marketingowych konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesłania informacji handlowych lub brak podjęcia działań marketingowych przez Administratora danych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji handlowych wysyłanych przez Administratora danych prosimy aktywować link zamieszczony każdorazowo w korespondencji elektronicznej zawierającej informację handlową (newsletter).

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt rodo@my-music.pl